Wednesday, April 22, 2009

Nan Lofong Tako

I translated this piece for a cousin of mine, who was going to read it in a program.

"Isnan laplapona ay khinaeb Apo Chios nan lofong, nang-ep siya isnan am-in ay winad-ayna tay chadlos ay khawis. Wad-ay ka’s sa ay khanag-awis ay ilan si mola ya teketeken ay enkik-iwi ay wad-ay isnan chanom, enfib-iyag isnan lota ya entat-ayaw id chaya.

Magtek idwani ay timpo, napakawas et nan khawis ay ilan nan lofong tako chomalat isnan ngangngaag ay ik-ikkan si takho. Cha et maamas nan winad-ay Apo Chios ay mola ya nan teketeken ay enkik-iwi. Misokat et nan iwaswasit si takho ay fasola ya kangnon sisa ay lokhit. Olay pay nan cha tako angesen et kag khiwachay ay mamatey ken chatako.

Maid kasin tako pabfasolen tay chatako kannay ay takho nan khotok nan cha ngomaakhan nan lofong ay entetey-an tako. Tay siya chi, fiyang tako chadlo ay mangipagkhawis kasin isna. Mo ket achi maornos tako ta ileteg tako nan ngangngaag ay ang-angnen tako. Mo ket achi makasolo tako isnan inmat isnan cheycha ili ay napakawas, khapo tay ad-icha finalor nan mola ya enkik-iwi ay winad-ay Apo Chios. Mo maesang nan semek tako ay sinpangili ya enkhiwa tako chadlo ay mangipagkhawis isnan ili ya nan lofong tako, at kasin kanan Apo Chios ay khawis kayet nan lofong ay winad-ayna."